www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
121th بهار نمایشگاه کانتون - 2017/05/05

جدیدترین نمایشگاه ما شاهد حضور:


بهار 121th نمایشگاه کانتون از 15 آوریل - 19 آوریل.

تقریبا از ماموتور شاتر نورددر غرفه ما نشان داد. ما همه خوش آمد به بازدید در وجود دارد.

فروش کسب و کار را معرفی و anwser سوالات را برای شما در مورد جمع کردن درب موتور.


این نمایشگاه کانتون پایان موفقیت بود. ما امیدواریم که به شما در 122th نمایشگاه کانتون بعدی در اکتبر ببینید.