www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
نمایشگاه کانتون 124 - 2018/12/04


نمایشگاه کنتون 124 با موفقیت در هفته گذشته به پایان رسید. در این نمایشگاه کانتون، ما تقریبا از مجموعه ی موتورهای شاتر نوردی ما در غرفه و همچنین سری محصولات جدید موتور غلتکی درب نشان دادیم.