www.newqilin.cn

中文

فارسی

فارسی

×
کلمه کلیدی خود را وارد کنید
Rolling Door Motor
نوع جدید - موتور رول رول باز - 2017/08/16

نوع جدید موتور رول رول باز


اگر چیزی در زیر درب کرکره ای قرار می گیرد، شاتر به طور خودکار معکوس خواهد شد.

جدید ترویج به بازار!

بدون اختراع: zl201521094794.9؛ zl201720739880.3؛ zl201720112892.3


این سری موتور نورد درب بر اساس درخواست db 35t 1111-2011 ساخته شده است. در همین حال، اضافه کردن 2 توابع. اول، اگر چیزی در زیر در می آید، شاتر به طور خودکار به عقب برگردد. دوم، اگر درب قدرت است، موتور شاتر نورد هشدار سارق زدن